Skin & Slim Medical Center

Al Zahiyah, Abu Dhabi, Directions