Sbarro (Dubai)

Khalidiyah Mall - Al Khalidiyah, Abu Dhabi, Directions