Murjan Splash Park

Falcon Entrance, Khalifa Park, Abu Dhabi Directions