Lebanese Express, Khalidiyah

Behind Hilton Baynounah, Naser Street, Khalidiyah, Abu Dhabi Directions