Kite N Surf

Kite Beach Al Gharbiya, Mirfa Beach - Abu Dhabi, Abu Dhabi, Directions