Howard Johnson SPA, Abu Dhabi

Shk. Khalifa Street, Abu Dhabi, Directions