Howard Johnson SPA

Shk. Khalifa Street, Abu Dhabi, Directions