GoldenLine Laundry, Abu Dhabi

135 A, Khalidiyah St, Al Khalidiyah, Abu Dhabi, Directions