Cafe Du Roi and Restaurant

Khalidiyah Street, Al Hana Tower, Khalidiya, Abu Dhabi Directions