3rd Avenue at Sheraton Al Khalidiya

Khalidiyah, Abu Dhabi, Directions